Nina K

92 teksty – auto­rem jest Ni­na K. 

Dra­ma, ko­kaina, hyb­ry­da i amfetamina.

Na­daj życiu sens. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 kwietnia 2018, 22:50

A ja idę do sklepu

Miał być tu długi wpis o tym, że jes­tem nie­szczęśli­wa. Że jes­tem za­kocha­na. Że jes­tem rok w ple­cy ze stu­diami, bo po­je.bały mi się kierun­ki. Że zaj­rzałam na pro­file ko­leżanek z I [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 7 kwietnia 2018, 19:56

Przypominajka uczuć i emocji z nocy 6 na 7 X 2017r. (dotyczy M)

- Z autop­sji: Is­tnieje kil­ka ga­tunków szczęścia. Nie znam wszys­tkich, ale jes­tem niemalże pew­na, że doświad­czyłam te­go naj­większe­go w ludzkim pier.do­lonym mniema­niu. W su­mie to na­wet nie wiem czy w ludzkim, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 marca 2018, 06:31

(19III-23III) do M

śniłeś mi się os­tatniej nocy
tak real­nie, wyczuwalnie
że już nie chciałabym się budzić
tam by­liśmy tyl­ko My
i co­raz częściej ten żałos­ny ból
spra­wia, że w moich snach
przeżywam więcej a je­dyne
na co cze­kam, to aby wieczorem
znów usnąć i spot­kać się z Tobą
bo te sny to je­dyne co mam 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2018, 12:34

(4II-18III) do M

Pat­rzę w lustro
Na włas­ne od­bi­cie
I tyl­ko bla­de oczy
Nieobec­ne, zmęczo­ne, matowe
Pus­te

Pat­rzę w su­fit
Na żałość włas­ne­go życia
I tyl­ko biała pla­ma
Bez­sensow­na, trwała, wszecho­bec­na
Pusta

Pat­rzę w serce
Na własną ni­cość
I tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2018, 21:28

(2II-3II) do M

nie mogę zna­leźć
siebie w swoim
życiu

bo uwiera mi
ser­ce ta nieobecność
Two­ja

to za­baw­ne bo
nig­dy nie byłeś
obec­ny

a ja usil­nie
próbu­je wie­rzyć że
wte­dy

coś mogło między
Na­mi trwać i
trwać

a za­miast wiary zimnej
wo­dy ja tyl­ko tu pot­rze­buję

bo Ciebie nie ma
bo Ciebie nig­dy nie będzie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 lutego 2018, 06:51

(26I-1II) do M

co noc wra­cam
do ra­mion Twoich
i wszys­tkiego

co jest ta­kie
już
nie mo­je

co zos­tało wte­dy
całkiem
przy To­bie

co noc słyszę
dźwięk tłuczo­nego szkła
a to tyl­ko

je­den wątły organ
łamiąc
się wpół

z myślą tamtego
dnia
bez powrotu

umiera
bo wie

by­liśmy
chwilą wieczoru 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 lutego 2018, 21:19

(16I-25I) do M

na­wet nie wiesz
jak co wieczór
obec­ny jes­teś

w mo­jej głowie
tak niez­nośnie tak
jak to potrafią

tyl­ko nieobecni

na­wet nie wiesz
jak prze­raźli­wie boli
i roz­ry­wa mnie

ta obec­na nieobecność
którą tak kar­mią
się tyl­ko ci

naj­bar­dziej nieszczęśliwi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 stycznia 2018, 23:47

(7I-15I) do M

o niewie­dzy wiesz
ty­le, że nie
wiesz

ona leży tuli
smu­tek, przy­gar­nia ten
żal

i przeg­ry­za wargi
z bólu, łamiącego


na części, brakiem
Two­jego jes­tem, a
milczenie

to jej najgłośniej­szy
krzyk o Twoją
obecność

która nie nadejdzie
nig­dy więcej jak
wtedy

ona to wie,
dla­tego krzyczy niemym
krzykiem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 stycznia 2018, 19:30

(17XII-6I) do M

Ty na­wet nie wiesz
jak bar­dzo
pus­tkę z Two­jego po­wodu

chciałam zap­chać
długim związkiem
nieuda­nym re­lac­ja­mi

i ludźmi,
którym nig­dy
nie zaufałam

i tak mi­ja mi
sześć lat tej pustki 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 stycznia 2018, 15:21

Nina K

Zeszyty
  • Autoterapia – Wszys­tko to co chciałabym po­wie­dzieć To­bie

  • Chaos pesymizmu – dziw­ne ko­leje ludzkiej egzys­ten­cji

  • Do Ciebie – mo­je pre­ten­sje

  • do M (2017-2018) – Nie gu­biąc cichych próśb i ko­lej­ności do Niego.

  • Egoty – Zbiór nie pa­sujących ele­mentów

  • Martwe nadzieje – Gdzieś się podziały

  • Myśl – Naj­bar­dziej traf­ne, naj­bar­dziej wzruszające.

  • Wiara – tak mi z bie­rzmo­wania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nina K

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 kwietnia 2018, 11:04carolyna sko­men­to­wał tek­st Drama, ko­kaina, hyb­ry­da i [...]

11 kwietnia 2018, 22:50Nina K do­dał no­wy tek­st Drama, ko­kaina, hyb­ry­da i [...]

9 kwietnia 2018, 16:37Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st A ja idę do [...]

8 kwietnia 2018, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st A ja idę do [...]

7 kwietnia 2018, 19:56Nina K do­dał no­wy tek­st A ja idę do [...]

29 marca 2018, 06:31Nina K do­dał no­wy tek­st Przypominajka uczuć i emoc­ji [...]

23 marca 2018, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

23 marca 2018, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M 

19 marca 2018, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st (4II-18III) do M 

18 marca 2018, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M